Beleidsplan 2015 en volgende jaren

Het doel van de Stichting Viscentra Gehandicapten is het mogelijk maken voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking op een veilige manier de vissport te beoefenen. In dat verband exploiteert de Stichting een model-viscentrum bij het Fort Abcoude. Dit Viscentrum is volledig aangepast aan invaliden.

Het beleid van het bestuur is erop gericht het bestaan van het Viscentrum ook voor langere tijd te verzekeren. Daartoe is nodig onderhoud van het Vispaviljoen, van de vissteigers en van het viswater. Dit laatste heeft met name de aandacht. De visvangsten vallen de laatste jaren tegen. Uit een in 2011 gehouden visserijkundig onderzoek blijkt dat dit verschillende oorzaken heeft.  Één oorzaak is de vraat van aalscholvers. Hiertegen zijn zgn. vluchtkooien in het water geplaatst die schijnen te helpen. Zie ook elders op deze site.

Een andere en waarschijnlijk belangrijkste oorzaak is de ondiepte van de fortgracht. Vooral vóór de vissteigers is de diepte niet meer dan 1,50 meter. De oplossing hiervoor is het uitbaggeren van de fortgracht. Dit zal moeten gebeuren door de eigenaar van het Fort Abcoude, de Vereniging Natuurmonumenten, die daarvoor echter voorlopig geen mogelijkheden heeft. Het bestuur is voornemens in overleg met de Vereniging Natuurmonumenten op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek te laten doen, waarna met de Vereniging Natuurmonumenten, het Waterschap en andere mogelijk betrokkenen nader overleg over de baggerplannen zal plaatsvinden.

Voorlopig zal het bestuur op advies van de Stichting Sportvisserij Mid-West Nederland de visvangst trachten te verbeteren door het uitzetten van vis, door een aangepast voederschema en door de uitbundige groei van waterplanten en algen tegen te gaan.

De financiële middelen voor het uitvoeren van het beleid van het bestuur worden verworven uit donaties, speciale acties en de exploitatie van het Vispaviljoen. Het laatstgenoemde vormt de grootste bron van inkomsten. Het beleid van het bestuur is er dan ook op gericht het Vispaviljoen in optimale staat te houden, zodat gasten op de best mogelijke wijze kunnen worden ontvangen. In dat kader zijn in 2012 en 2013 de keuken en de bar vernieuwd en is de binnenzijde van het Paviljoen opnieuw geverfd.

Uit de verslagen van het bestuur en van de penningmeester en uit de financiële verantwoordingen elders op deze site blijkt hoe het vermogen van de Stichting wordt besteed: grotendeels aan de exploitatie en het onderhoud van het Paviljoen en verder aan het onderhoud van visplaatsen en viswater en aan het organiseren van wedstrijden voor gehandicapte vissers. Het beheer van de gelden van de Stichting berust in eerste instantie bij de penningmeester. Over investeringen van meer dan € 500 wordt door het bestuur beslist.