Privacybeleid

Ter voldoening aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking heeft het bestuur van de Stichting Viscentrum Fort Abcoude de navolgende privacyverklaring vastgesteld.

De Stichting Viscentrum Fort Abcoude stelt zich ten doel het mogelijk te maken voor mensen met een beperking en voor ouderen veilig en beschermd te kunnen vissen. Daartoe exploiteert de Stichting een viscentrum bij de fortgracht van het Fort Abcoude. De Stichting organiseert onder meer viswedstrijden voor de doelgroep. De werkzaamheden van de Stichting worden mogelijk gemaakt door de medewerking van vrijwilligers.

Ten einde bekendheid te geven aan de activiteiten van de Stichting onderhoudt de Stichting een website, heeft de Stichting een account bij Facebook en geeft de Stichting jaarlijks een Contactblad uit.

De Stichting heeft een database, waarin zijn opgenomen de namen en adressen (eventueel ook e-mailadressen) van personen, die bij het viscentrum van de Stichting vissen of hebben gevist, van zorginstellingen inclusief de namen van eventuele contactpersonen, wier cliënten bij het viscentrum van de Stichting vissen of hebben gevist, van organisaties die bij de vissport zijn betrokken, van bedrijven die diensten leveren of hebben geleverd aan de Stichting, van organisaties of personen die het Paviljoen van de Stichting huren voor eigen activiteiten, van andere zakelijke relaties van de Stichting, van donateurs van de Stichting en van de vrijwilligers van de Stichting.

De Stichting gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De Stichting houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten.

  1. De namen en adressen in de database worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met de betrokkenen, zoals uitnodigingen voor viswedstrijden of andere activiteiten van de Stichting en voor de toezending van het jaarlijkse Contactblad.
  2. De namen en adressen in de database worden niet verstrekt aan derden.
  3. De database wordt zorgvuldig beheerd door een bestuurslid van de Stichting. Anderen hebben geen toegang tot de database.
  4. Iedereen kan informeren bij de Stichting of zijn of haar naam en adresgegevens in de database van de Stichting zijn opgenomen. Indien een betrokkene niet wenst dat zijn of haar naam en adresgegevens in de database zijn opgenomen, kan hij/zij dat kenbaar maken aan het bestuur, waarna zijn/haar gegevens onmiddellijk zullen worden verwijderd. De betrokkene krijgt hiervan bericht.
  5. Bij activiteiten van de Stichting kunnen door of namens de Stichting foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen worden gepubliceerd op Facebook, in het Contactblad van de Stichting of in enig ander publiciteitsmedium.

Teneinde de privacy van de gefotografeerde(n) te beschermen hanteert de Stichting de volgende uitgangspunten.

  1. Bij het maken van de foto’s zal zo mogelijk aan de gefotografeerde persoon of personen worden uitgelegd voor welk doel de foto’s worden gemaakt. Indien de te fotograferen persoon of personen bezwaar heeft/hebben tegen het maken van de foto, zal deze niet worden gemaakt.
  2. Bij het besluit tot publiceren van een foto zal de Stichting respectvol met betrekking tot de gefotografeerde(n) te werk gaan en geen foto’s publiceren die de waardigheid van de gefotografeerde(n) zouden kunnen schaden.
  3. Indien ondanks alle voorzorgen door de Stichting een foto is gepubliceerd, waartegen de gefotografeerde persoon/personen bezwaar heeft/hebben, zal het bestuur van de Stichting terstond de foto van Facebook of enig ander medium verwijderen.

Privacy ten aanzien van contactformulieren.

  1. De informatie uit de contactformulieren is vluchtig en wordt niet gedeeld en is uitsluitend bedoeld om contact met derden te kunnen maken.