Geschiedenis

Hoe het begon…
De Stichting Viscentra Gehandicapten heeft haar ontstaan te danken aan één van de prijswinnaars van een viswedstrijd. In de zestiger jaren organiseerde de K.R.O ter gelegenheid van haar veertigjarig bestaan een landelijke wedstrijd voor sportvissers: ‘De Kanjer-Koning-actie’ onder leiding van presentator Frits van Turenhout. De prijswinnaar met de vangst van een snoek van 1.20 meter, de heer W. Bouman te Weesp, stelde spontaan zijn prijs, een geldbedrag van ƒ 1.000,– ter beschikking om een veilige visgelegenheid voor mensen met een beperking van alle leeftijden in te richten. De K.R.O. nam het initiatief over en voegde ƒ 5.000,– toe.

Instelling commissie
Er werd een commissie ingesteld ter voorbereiding. Men liet het oog vallen op de fortgracht van het Fort Abcoude. De Dienst der Domeinen was bereid een deel van het buitenfort en het visrecht tegen een geringe vergoeding ter beschikking te stellen. Ook de ‘Genieloods’ op het buitenterrein kon worden gehuurd om er een paviljoen van te maken. Met veel vrijwilligers en dank zij vele gaven in geld en natura werd het viscentrum ingericht en al spoedig konden vissers met een beperking van de locatie gebruik maken. Op 24 april 1966 werd de Stichting Viscentra voor Gehandicapten opgericht en werd het eerste bestuur benoemd. Op 24 september 1966 werd het viscentrum door de burgemeester van Abcoude officieel geopend.

Statutenwijziging en aanstelling nieuw bestuur
In 1979 werden de statuten gewijzigd en een nieuw bestuur benoemd. Tevens trad de Stichting toe tot de Federatie Sport Gehandicapten. Hierdoor kon de Stichting meedelen in de opbrengst van de jaarlijkse collecte van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. De financiële situatie van de Stichting werd daardoor een stuk stabieler. De Stichting kon nu ook uitvoering geven aan één van haar doelstellingen, namelijk adviseren bij de aanleg van visplaatsen voor gehandicapten elders in het land. Een aantal bestuursleden van de Stichting, met name voorzitter Jan de Klerk, verwierf op dit punt een grote deskundigheid. Hierbij werd ook samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties NVVS. (thans geheten Sportvisserij Nederland). Een grote financiële stimulans kwam in 1980 van het televisiespel ‘Telebingo’ onder leiding van Mies Bouwman. Via de Federatie Sport Gehandicapten ontving de Stichting een groot bedrag, dat onder meer werd besteed aan het opknappen en verbouwen van het paviljoen en de kantoorruimte, het repareren van de vissteigers en het aanleggen van een nieuwe bestrating. Er werd een beheerdersechtpaar in dienst genomen, dat dagelijks aanwezig was. Daardoor kon nu ook logiesmogelijkheid worden aangeboden, waarvoor in het paviljoensgebouw een aantal logeerkamers werd ingericht. Hiervan werd veel gebruik gemaakt.

De jaren 1980 tot 1995
De jaren 1980 tot 1995 vormden de bloeitijd van de Stichting. Daarna werd het minder. De Stichting kreeg bericht dat de subsidie van de FSG zou worden verlaagd en uiteindelijk zou worden ingetrokken. Vanaf 2000 is de Stichting geheel aangewezen op donaties en inkomsten uit de exploitatie van het paviljoen.
De voorzitter Jan de Klerk overleed in 1993. Daarmee kwam ook een eind aan de advisering over de aanleg van visplaatsen voor gehandicapten. Deze taak werd overgenomen door de NVVS. In 1999 overleed  de secretaris/penningmeester Jan Vlek, die vele jaren ontzettend veel werk voor de Stichting had gedaan. En in hetzelfde jaar werd de beheerster Alie Honing arbeidsongeschikt. Vanaf dat tijdstip werkt de Stichting uitsluitend met vrijwilligers. Aan de logiesmogelijkheid, waar de brandweer van Abcoude al eerder aanmerkingen over had gemaakt, is nu definitief een einde gekomen. Ook het paviljoen kan niet meer elke dag geopend zijn.

Het huidige bestuur
Het bestuur, dat na de dood van Jan Vlek bijna geheel werd vernieuwd, voert nu een beleid om met de geringe financiële middelen die er zijn toch de mogelijkheid voor mensen met een beperking van alle leeftijden en ouderen (60+) om in de veilige omgeving van het Viscentrum Gehandicapten te kunnen vissen, te behouden.