Wij kijken met tevredenheid terug op het afgelopen visseizoen. Onze wedstrijddagen (nationale visdagen)  werden goed bezocht en er werd ook redelijk gevangen, o.a. een aantal grote zeelten, enkele palingen en een paar brasems. Het weer werkte ook mee. Op de meeste wedstrijddagen was het zonnig of ten minste droog. Aan het einde van het jaar hebben wij nog twee roofviswedstijden georganiseerd. Daar zijn nog enkele grote snoeken gevangen.

 

Ook tussen de wedstrijden door kwamen instellingen en individuele vissers bij ons op bezoek. Het doet ons goed dat zovelen de weg naar ons Viscentrum weten te vinden want daar doen wij en al onze vrijwilligers het toch voor:  het mogelijk maken dat mensen met een beperking bij ons in een veilige omgeving in alle rust kunnen vissen of zich op andere wijze langs de waterkant kunnen ontspannen.

Toch blijft het bezoekersaantal een punt van zorg voor het bestuur. Wij hebben al eerder geschreven dat de bezuinigingen in de zorg en de hoge kosten van transsport voor veel zorginstellingen de reden zijn dat zij ons niet langer kunnen bezoeken. Het bestuur beraadt zich erop of daar wat aan te doen is. Het bestuur heeft onder een aantal zorginstellingen, die wij regelmatig uitnodigen voor onze Nationale Visdagen een enquète gehouden naar hun wensen, bij voorbeeld met betrekking tot voor hen geschikte dagen en tijdstippen. Helaas zijn maar enkele reacties ontvangen, echter wel met een aantal goede tips.

 

Het bestuur wil ook de naamsbekendheid van het Viscentrum onder zorginstellingen vergroten. Te veel instellingen weten nog niet welke faciliteiten wij kunnen bieden. Het bestuur beraadt zich erover of een vrijwilliger kan worden gevonden die zich zou willen belasten met de specifieke taak van communicatie met de zorginstellingen.

 

Een ander punt waar het bestuur zich het afgelopen jaar veel mee heeft bezig gehouden is de verbetering van de visvangst. Zoals in het vorige jaarverslag al aangekondigd heeft het bestuur contact opgenomen met Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland en de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. Deze organisaties hebben ons hun hulp aangeboden

 

Op 17 maart 2017 heeft Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in de fortgracht. De resultaten waren ronduit slecht. Vergeleken met een eerder onderzoek in 2011 is de visstand dramatisch afgenomen. Een verslag van het onderzoek is opgenomen in de rubriek Nieuws.

 

Sportvisserij Nederland heeft een oplossing voorgesteld, namelijk compartimentering van de fortgracht. Door middel van een drietal hekwerken zou de fortgracht in drie compartimenten kunnen worden verdeeld. Voor wie de situatie ter plekke kent: één hekwerk zou worden geplaatst tussen de Molenweg en het forteiland op de plek waar de afstand tussen deze twee het smalst is, één hekwerk bij de eerste brug naar het forteiland en het derde hekwerk bij de tweede brug. De bovenkant van deze hekwerken zou omklapbaar worden gemaakt, zodat de hekwerken bij vorst niet boven water uitsteken en de fortgracht normaal kan dichtvriezen en als ijsbaan kan worden gebruikt door de Abcouder IJsclub. In het eerste compartiment (steigers 1 t/m 6) zouden spiegelkarpers worden uitgezet, in het tweede compartiment (steigers 7 t/m 11) zou witvis worden uitgezet en in het derde compartiment (steigers 12 t/m 14) zou de visstand blijven zoals die was. Een ander voorstel van Sportvisserij Nederland was om in de drie compartimenten een aantal graskarpers uit te zetten om de overvloedige groei van waterplanten en algen tegen te gaan.  Ten slotte adviseerde Sportvisserij Nederland om coccolietenkrijt uit te strooien in het water om slibvorming op de bodem tegen te gaan.  Het bestuur heeft deze plannen besproken met adviseurs van Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland en de Amsterdamse Hengelsportvereniging. Alle betrokkenen waren het erover eens dat deze plannen een goede oplossing zouden zijn voor verbetering van de visvangst en het tegengaan van waterplantengroei. Het bestuur heeft de plannen vervolgens voorgelegd aan de Vereniging Natuurmonumenten (de eigenaar van het Fort)  en aan de Abcouder IJsclub. Uit een eerste onofficiele  reactie is gebleken dat Natuurmonumenten niet zozeer problemen heeft met compartimentering maar wel, om ecologische redenen, met het uitzetten van graskarper en het strooien van coccolietenkrijt.  Een vervolgoverleg met alle betrokken partijen zal dit voorjaar plaatsvinden. Wij hopen dat alle problemen dan kunnen worden opgelost en dat dit najaar met compartimentering kan worden begonnen.

 

Om te zorgen dat dit seizoen voldoende vis kan worden gevangen heeft het bestuur in februari jl. nog 500 kg witvis en 200 kg karper laten uitzetten.

 

In het vorige bestuursverslag hebben wij geschreven over vandalisme. Helaas is dit probleem nog niet opgelost. Om die reden hebben wij de tafels en stoelen op de steigers en het terras met kabels en sloten moeten vastleggen. Ook het buitentoilet en schuilruimte hebben wij moeten afsluiten. Het kan dus voorkomen dat als u buiten de officiele openingstijden van het Paviljoen (zie elders in dit blad) komt vissen u geen beschikbare stoel op de steiger vindt en dat het buitentoilet gesloten is. Maak dus altijd een afspraak als u buiten de openingstijden komt vissen, dan zorgen wij voor een oplossing.

 

Onze Stichting heeft in 2017 meegedaan met de NCRV-actie “Warm Hart”.  KRO-NCRV geven ieder jaar drie geldprijzen aan goede doelen, die de meeste stemmen verwerven. De stemmen moesten via email worden ingediend. Er deden ruim dertig goede doelen mee. Het was een spannende strijd. Wij hebben alle ons bekende zorginstellingen, vissers en andere relaties opgeroepen om een stem op de SVG uit te brengen. Ook alle vrijwilligers en hun vrienden en bekenden hebben hun stem uitgebracht. Maar uiteindelijk heeft de SVG toch niet voldoende stemmen kunnen verzamelen. Wij zijn niet in de prijzen gevallen. Wel ontvingen wij € 20 voor het meedoen aan de actie.

 

Uit andere hoek hebben wij wel een flinke som geld binnengekregen maar dat had een minder vrolijke oorzaak. Al vele jaren huurt de World of Delight Bridgeclub elke vrijdagavond ons Paviljoen voor het houden van een bridgedrive. De organisator van de Bridgeclub Frans Versluis uit Abcoude is in 2017 overleden. Hij had op zijn rouwkaart laten zetten dat in plaats van bloemen een gift aan onder andere de SVG kon worden gedaan. Op die manier hebben wij een flink bedrag ontvangen.  Geld dat wij goed kunnen gebruiken want er zijn een aantal bouwkundige gebreken aan ons Paviljoen geconstateerd, die wij  liefst nog dit jaar willen laten verhelpen. Het dak lekt op sommige plaatsen, enkele raamkozijnen zijn volledig verrot, windveren ontbreken en het gebouw zelf moet opnieuw worden geschilderd.

 

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat een nieuw bestuurslid is toegetreden. De heer Arjan Frerichs uit Spierdijk (West Friesland) zal zich binnen het bestuur vooral bezig houden met viszaken. Arjan is ook bestuurslid van Sportvisserij MidWest Nederland en brengt vanuit dien hoofde ook veel bestuurlijke ervaring in.

 

Ten slotte wil het bestuur dit verslag besluiten met een woord van dank aan alle vrijwilligers van onze Stichting. De visvrijwilligers die zorgen voor het vismateriaal en helpen bij het vissen, de bar- en keukenvrijwilligers die drankjes en hapjes klaarmaken en serveren voor onze bezoekers en die nog veel meer doen, de klusvrijwilligers die zorgen dat het Paviljoen en de vissteigers altijd tiptop in orde zijn. Zonder hun inzet zou de Stichting zijn doelstelling niet kunnen verwezenlijken.