De belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen jaar was het 50-jarig bestaan van de SVG. Dit jubileum werd uitgebreid gevierd. Het begon op 23 april 2016 met de onthulling van een speciaal naambord van de Stichting Viscentra Gehandicapten, aangeboden door de World of Delight Bridge Club, die elke vrijdagavond in ons Paviljoen bridgewedstrijden speelt. Het bord is aangebracht op de kopse kant van het gebouw en voor iedere bezoeker, die ons viscentrum binnenkomt, goed zichtbaar.

Op dezelfde dag vond  een viswedstrijd plaats voor alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen, voor zover gehandicapt of ouder dan 55 jaar. Hiervoor was grote belangstelling. Meer dan 30 vissers deden mee. Daaronder ook enkele bewoners van De Merenhof in Abcoude, een instelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Deze bewoners werden in hun rolstoelen opgehaald en later teruggebracht door enkele scouts van de Scoutinggroep Abcoude. Wat in het 50-jarig bestaan van de SVG nog nooit was gebeurd, gebeurde nu: er werd geen enkele vis gevangen. Misschien was het nog te vroeg in het seizoen. De mooie bekers die het bestuur voor de winnaars in petto had, konden niet worden uitgereikt. Wel kregen alle deelnemers een mooie herinneringsmedaille en een balpen met inscriptie. Om de teleurstelling wat te vergoeden werd de wedstrijd herhaald op 14 september, de laatste Nationale Visdag. Veel deelnemers van 23 april deden weer mee en nu werd er wel gevangen

De vrijwilligers van het Viscentrum werden in het kader van de jubileumviering op 21 augustus onthaald op een bezoek aan het Fort Pampus. Samen met de partners in de bus op stap. Aansluitend aan het bezoek werd in een restaurant in Muiden gezamenlijk gegeten. Een heel gezellig uitstapje dat door alle deelnemers zeer werd gewaardeerd. De vrijwilligers hadden het ook verdiend. Zonder de hulp van de circa 30 vrijwilligers zou het Viscentrum zijn taken niet kunnen vervullen. Onze vrijwilligers zijn niet alleen in touw bij viswedstrijden maar vooral ook bij de vele bijeenkomsten die wij in het Vispaviljoen houden voor clubs, verenigingen en andere organisaties op sociaal en/of cultureel gebied.

De officiële jubileumviering vond plaats op 2 september. ’s Ochtends was er een viswedstrijd voor onze donateurs en enkele vaste bezoekers. Ongeveer 20 vissers deden daaraan mee en nu werd er wèl gevangen. Na de prijsuitreiking begon om 14.00 uur het officiële gedeelte. Het bestuur had daarvoor vele instanties, organisaties en individuele personen uitgenodigd. Meer dan 60 personen hadden aan die uitnodiging gevolg gegeven.

 

De voorzitter, Catherine Apotheker, heette de aanwezigen welkom en vertelde iets over het Viscentrum. Vervolgens sprak dr Hans Slootman, revalidatiearts bij o.a. Heliomare, over zijn ervaringen met dwarslaesiepatienten in Afrika. Hij benadrukte het nut van ontspanning, waarbij hij vissen als een mogelijkheid noemde. Daarna vertelde Reda Haouam, werkzaam bij Reade, die zelf als gevolg van een duikongeval een dwarslaesie heeft opgelopen, over het nut van sport door gehandicapten. Hij liet een aantal plaatjes zien van sporters met een beperking die prestaties leverden, die je niet voor mogelijk zou houden. Zelf doet Reda aan rolstoelrugby, een sport waarvan de meeste aanwezigen niet wisten dat die bestond. Ten slotte gaf de heer Jan Antheunissen een korte demonstratie met een  prototype van een door hem ontwikkeld apparaat, waarmee gehandicapten, die slechts één arm kunnen gebruiken, een gevangen vis kunnen onthaken. De heer Antheunissen is de uitvinder van de Janth-klem, een apparaat, waarmee éénarmigen aas aan een haakje kunnen doen. (zie ook elders in dit nummer). Een gebruiker had de vraag gesteld wat hij moest doen als hij na het aas aan het haakje te hebben gedaan en had ingegooid, een vis zou vangen. De heer Antheunisse heeft de vraag opgepikt en een oplossing voor het probleem gevonden, dat nu nader moet worden uitgewerkt en in de praktijk beproefd. De heer J. Bongers, voorzitter van Sportvisserij Nederland, die zich onder de aanwezigen bevond, was zo enthousiast dat hij ter plekke namens Sportvisserij Nederland een bedrag van € 1000 toezegde voor de verdere ontwikkeling van het onthaakapparaat van de heer Antheunisse en van andere apparaten, die mensen met een lichamelijke beperking kunnen helpen de vissport te beoefenen. De wethouder voor Sportzaken van de gemeente De Ronde Venen, mevrouw A. Schuurs, sprak namens de gemeente een slotwoord.

Daarna volgde een gezellige borrel met door onze vrijwilligers klaargemaakte hapjes. Tijdens deze borrel, die vanwege het mooie weer buiten het paviljoen kon worden gehouden, werden vele nuttige contacten gelegd, waarover hierna meer.

 

De SVG heeft ter gelegenheid van het jubileum verschillende giften in geld of in natura ontvangen. Wij zijn daar erg dankbaar voor. In het hierna volgende verslag van de penningmeester wordt daarvan verantwoording gedaan. Tot de giften in natura behoorde ook een schilderij van de heer Nitin Soer, beeldend kunstenaar te Abcoude. Het heeft een mooi plaatsje gekregen in ons Paviljoen.

 

Er werden in het afgelopen jaar vijf Nationale Visdagen  gehouden. Over het algemeen was het weer goed. De opkomst van vissers was redelijk maar naar de mening van het bestuur niet genoeg. Van de 15 vissteigers waren meestal maar 6 of 7 in gebruik. Wij hebben een aantal vaste vissers dat aan bijna elke viswedstrijd meedoet maar het aantal zorginstellingen dat ons bezoekt, zou meer kunnen zijn. Een aantal instellingen dat voorheen regelmatig het Viscentrum bezocht, komt niet meer. Het bestuur heeft hierover al eerder geschreven dat de bezuinigingen in de zorg waarschijnlijk de voornaamste oorzaak zijn van dit dalend bezoek. Ook het afgelopen jaar ontving het bestuur van  twee instellingen bericht dat wegens opheffing van de activiteitenafdelingen men niet meer naar het Viscentrum kon komen. Het bestuur is van plan dit jaar te onderzoeken op welke wijze het bezoek aan het Viscentrum kan worden vergroot.

 

De visvangst was redelijk maar niet om enthousiast over te zijn. Er werden voornamelijk kleine baarsjes gevangen en een paar grote zeelten. Hoewel in het begin van het jaar voor € 1000 witvis en karpers zijn uitgezet, werden deze niet of nauwelijks gevangen. Ook hadden de vissers later in het jaar weer veel last van algen en waterplanten. Dit ondanks dat het bestuur tweemaal heeft laten maaien.

 Tijdens de jubileumdag op 2 september heeft het bestuur contact gelegd met bestuursleden van Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland en de Amsterdamse Hengelsportvereniging. Deze organisaties hebben toegezegd onze Stichting te willen helpen niet alleen bij het beheer van de visstand in de fortgracht maar ook bij het onderhoud van vissteigers en het pad langs de steigers en bij de vergroting van de naamsbekendheid van onze Stichting, onder meer door betere communicatie naar het publiek. Inmiddels hebben twee bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de drie genoemde organisaties plaatsgevonden. Waarschijnlijk zal weer een visserijkundig onderzoek plaatsvinden naar de hoeveelheid en de gezondheid van de vis in de fortgracht. Het laatste onderzoek dateert van 2010. Ook zal onderzocht worden of het uitzetten van graskarpers kan helpen bij het tegengaan van overvloedige waterplantengroei. In ieder geval heeft het bestuur besloten om vaker de waterplanten te laten maaien, in principe vóór elke wedstrijd. Het bestuur hoopt dat door deze en andere maatregelen de visvangst in dit jaar en volgende jaren zal verbeteren.

In het vorige verslag is melding gemaakt dat het plan van de Stichting Morgenland om op het Fort een trainingscentrum voor persoonlijke ontwikkeling en omgevingsbewustzijn op te richten door de Vereniging Natuurmonumenten is afgeblazen. Natuurmonumenten zou samen met de gemeente De Ronde Venen nieuwe richtlijnen opstellen voor de ontwikkeling van het Fort Abcoude. Het afgelopen jaar is het op dit punt rustig gebleven maar dit jaar zullen de gemeente en Natuurmonumenten met deze nieuwe richtlijnen komen, waarna ondernemers hun plannen voor het Fort bij Natuurmonumenten kunnen indienen. Het bestuur blijft attent dat de mogelijkheid om ongestoord rustig te kunnen vissen in de fortgracht blijft gehandhaafd. Het bestuur heeft een goed contact met Natuurmonumenten en deze vereniging heeft begrip getoond voor het standpunt van het bestuur.

Een andere zaak is dat dit jaar een wandelpad is tot stand gekomen dat loopt van de ingang van het Fort aan de Molenweg tot het oude station van Abcoude, dat verbouwd is tot een luxe bed and breakfasthotel De Witte Dame. Het pad loopt dus langs het viscentrum en langs de vissteigers 7 t/m 13. Van het pad wordt redelijk veel gebruik gemaakt. Er lopen regelmatig wandelaars langs het Vispaviljoen. Helaas blijven deze wandelaars niet op de hoge dijk lopen (dat is het offici ele wandelpad) maar maken zij gebruik van het lager gelegen asfaltpad langs de steigers 7 t/m 10, omdat het officiële pad slecht begaanbaar is. Het bestuur heeft dit overlegd met Natuurmonumenten en erop aangedrongen dat het pad over de dijk beter wordt onderhouden en dat bordjes worden geplaatst dat het asfaltpad alleen door vissers mag worden gebruikt. Natuurmonumenten heeft dit toegezegd.

Helaas heeft het nieuwe wandelpad er ook toe geleid dat een aantal jongeren op onze steigers blijft hangen, vooral op de mooie zomeravonden. Zij slepen stoelen daar naar toe en gaan drinken en roken. Bleef het daar maar bij, maar het bestuur heeft al enkele malen geconstateerd dat deze jongeren daden van vandalisme begaan. Zij vernielen “voor de grap” stoelen en tafels of gooien deze in de fortgracht, branden gaten in plastic tafels, enz. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur besloten geen stoelen en tafels op de steigers 7 t/m 15 te zetten behalve bij wedstrijden. Als stoelen van de steigers 1 t/m 6 vóór het paviljoen worden weggehaald, zal het bestuur zich bezinnen of deze stoelen misschien ook ´s avonds moeten worden opgeborgen. Het bestuur heeft ook geconstateerd dat deze jongeren gebruik hebben gemaakt van het schuilhok en het invalidentoilet in het vispaviljoen, die ter wille van onze vissers altijd open zijn. Het bestuur heeft daarom besloten schuilhok en invalidentoilet tot de opening van het visseizoen af te sluiten. Indien na heropening opnieuw van overlast blijkt moet het bestuur overwegen schuilhok en invalidentoilet opnieuw af te sluiten en alleen te openen als ook het Paviljoen is geopend (alleen bij wedstrijden en bij vissen op afspraak). Het bestuur heeft een en ander besproken met Natuurmonumenten. Deze is eveneens bezorgd want bedoelde jongeren hebben zich ook al enige malen toegang verschaft tot het (afgesloten) Fort en daar hun “stickies”  gerookt. Het probleem is dat er ´s avonds geen toezicht is op het Fort. Het is particulier terrein en de politie komt daar niet controleren. Het bestuur heeft bij Natuurmonumenten aangedrongen dat het toegangshek bij de ingang Witte Dame ´s avonds wordt gesloten.  Het hek bij de toegang Molenweg wordt al ´s avonds gesloten. Hoewel het eenvoudig is daar overheen te klimmen, helpt het misschien een beetje.

Het bestuur heeft besloten de openingstijden van het paviljoen dit jaar te wijzigen. Tot dusverre was het paviljoen open op woensdag, donderdag en zaterdag. Gebleken is dat op deze dagen nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van het paviljoen. Er komen geen of nauwelijks individuele vissers. Hoogstens willen enkele passanten een consumptie gebruiken. Maar als het paviljoen open is moet er wel een vrijwilliger zijn om klanten te bedienen. Onze vrijwilligers bedanken er echter voor om een hele ochtend of middag op het Paviljoen aanwezig te zijn, terwijl er geen vissers komen. De inkomsten uit de consumpties van een enkele passant wegen ook niet op tegen het tijdverlies van een vrijwilliger. Daarom is in het nieuwe seizoen het paviljoen alleen op woensdag open van 9.00 tot 16.00 uur. Dan zijn er altijd klusvrijwilligers aanwezig, die ook consumpties kunnen verzorgen of hengels kunnen uitlenen. Buiten deze tijden moet voortaan altijd een afspraak worden gemaakt met onze beheerder mevrouw Elvira Oudemans, die dan een vrijwilliger kan inplannen.

In de persoonlijke sfeer moet nog melding worden gemaakt van het feit dat de heer Roy Waanders, van 1999 tot 2014 beheerder van het Paviljoen en sindsdien vrijwilliger bij het Viscentrum, in het afgelopen jaar ook als vrijwilliger heeft bedankt. Velen zullen hem kennen als de man die er altijd was. Nu zult u hem alleen nog tegenkomen als hij komt vissen of als gewone bezoeker. Het bestuur heeft Roy bedankt voor zijn vele verdiensten voor de SVG en hem een e-reader gegeven voor als hij op familiebezoek naar Australië vliegt.