Bestuursverslag 2011

Het afgelopen jaar is een goed jaar geweest. Het weer was, zeker in het voorjaar, goed zodat alle door ons georganiseerde wedstrijden onder goede condities konden worden gehouden. Ook buiten de wedstrijden om kwamen veel instellingen bij ons vissen. Zij hebben de weg naar het viscentrum gevonden voor zo maar een dagje uit. Er zijn weken geweest dat bijna elke dag wel vissers aanwezig waren.

Ook de vangsten waren iets beter dan vorig jaar. Het schijnt dat de in het begin van het jaar geplaatste vluchtkooien voor vissen succes hebben. Over die vluchtkooien is later in het jaar veel te doen geweest. Het bestuur heeft aan de eigenaar van de fortgracht, de Vereniging Natuurmonumenten, wel mededeling gedaan over het voornemen tot plaatsing daarvan maar niet formeel om toestemming gevraagd. Tijdens een overleg van Natuurmonumenten met de gebruikers van het Fort Abcoude in december 2011 werd door de IJsclub Abcoude de vrees uitgesproken dat de viskooien bodemwarmte zouden geleiden waardoor de fortgracht minder goed zou dichtvriezen en boven de kooien wakken of zwakke plekken in het ijs zouden ontstaan. De fortgracht zou dan niet als ijsbaan kunnen worden gebruikt. Natuurmonumenten gaf ons vervolgens opdracht de zonder toestemming geplaatste viskooien voor de winter te verwijderen. Dit zou de vissen onbeschermd laten voor aalscholvers juist in de periode dat de waterplanten waarin zij ook zouden kunnen wegvluchten, zijn afgestorven. Het verwijderen van de kooien, die aan de onderkant in de modder zijn weggezakt, zou bovendien waarschijnlijk tot onherstelbare beschadiging van de kooien leiden. Het bestuur heeft zich daarom ingespannen informatie te verzamelen waaruit zou blijken dat de viskooien in het water geen invloed zouden hebben op de ijsvorming in de fortgracht. Advies werd gevraagd aan onder meer Sportvisserij Nederland, TNO Delft en de Universiteit Wageningen. Alle ontvangen adviezen ondersteunden het standpunt van het bestuur. Desondanks stuurde Natuurmonumenten ons in januari 2012 een ultimatum dat de kooien vóór 8 februari verwijderd moesten zijn of Natuurmonumenten zou dit zelf doen op onze kosten. Toen viel de vorst in en de fortgracht vroor dicht, ook boven de plaatsen waar de viskooien lagen. De IJsclub Abcoude verzocht ons toen de kooien niet meer te verwijderen en met Natuurmonumenten werd afgesproken dat de IJsclub en de Stichting Viscentra Gehandicapten samen zouden bekijken hoe de ijsvorming verder zou verlopen. Uit ijsdiktemetingen bleek dat het ijs boven de viskooien niet of nauwelijks minder dik was dan het ijs buiten de kooien. Binnen enkele dagen was het ijs zowel boven de kooien als daarbuiten meer dan 15 cm dik en kon er geschaatst worden. Daar is een week lang volop gebruik van gemaakt. Toen viel de dooi in. Daarbij bleek dat het ijs boven de kooien niet sneller wegsmolt dan het ijs buiten de kooien. Het is nu dus onomstotelijk vastgesteld dat de aanwezigheid van viskooien in het water geen invloed heeft op de ijsvorming in de fortgracht. Zowel de IJsclub als wij zijn blij dat door de natuur zelf het conflict tussen beide partijen is opgelost. Ook Natuurmonumenten is opgelucht dat het dreigement de viskooien te verwijderen niet behoefde te worden uitgevoerd.

Ook dit jaar zullen wij weer vis uitzetten in de fortgracht. Dit samen met de viskooien moet ertoe leiden dat in 2012 voldoende vis rondzwemt. Het bestuur wenst u een goede vangst.